درباره ما

03T8147 2.5" SAS/SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450

03T8147 2.5" SAS/SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450,2.5" SAS/SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450 03T8147, FRU: 03T8147, Note: This Tray is for 2,5" HDD, 1x HDD Tray Caddy, 4x Drive Mounting Screws,Lenovo ThinkServer RD650 RD550 RD450 RD350 TD350 TS550, Great Brands, Great Value Free Next Day Delivery the highest quality products at the best price. 03T8147 2.5" SAS/SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450.

03T8147 2.5/" SAS//SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450
03T8147 2.5/" SAS//SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450

03T8147 2.5" SAS/SATA Hard Drive Tray for Thinkserver RD550 RD650 TS550 RD450